آموزش والیبال در تمام رده های سنی
زیر نظرمربی فدراسیون والیبال

استاد کورش زنگانه

آموزش حرفه ای والیبال
<آشنایی با والیبال حرفه ای و قوانین و مقررات آشنایی با انواع سرویس توپ گیری ، پنجه ، ساعد ... آموزش حمله و حمله تیمی آموزش دفاع و دفاع تیمی

والیبال ورزش همگانی بوده و کمتر کسی پیدا میشه این ورزش رو دوست نداشته باشه یا اونو بازی نکرده باشه .ولی ،ورزش والیبال زمانی زیبایی خودشو در فرد نشون میده که شما قادر باشید والیبال را به صورت اصولی و هماهنگ بازی کنید

مسابقات

Image

احکام

Image

هنرجویان

Image